گفتنی های شهرمن کرمان  چاپ
تاریخ : دوشنبه 5 اسفند‌ماه سال 1387

سلام :شهرکرمان بسیار جالب ودیدنی است  شهری قدیمی باساختمانهای ساخته شده از خشت وگل که با کوچک ترین لرزش زمین  باخاک یکسان میشود ۰ البته کرمان با  باخاک یکسان شدن خیلی آشنا است  زیرا بارها دراثر حمله پاذشاهان برای سرکوبی اشخاص که بطمع پادشاه شدن علیه سلاطین وقت به گردن کشی برآمدند۰ 

از جمله نادر شاه وآقامحمدخان قاجار که از نظر من این پادشاهان مقصر نبودند برای اینکه در هرزمانی وهر دوره ایکه شخصی علیه حکومت وقت بلند شود پادشاه یارییس جمهور وقت دستور   دستگیری وتنبیه اورامیدهد۰  

اما نوع دوم باخاک یکسان شدن۰ زلزله ها با ریشترهای متفاوت که متاسفانه هیچیک از 

 مسولین حتی نمایندگانیکه بوسیله مردم این سرزمین انتخاب وبمجلس میروند وبخاطر همین مردم از حقوق خیلی بالایی برخوردار هستند کوچکترین اقدامی بعمل نیامه ۰ 

جالب توجه این است که از طرفی به مهندسین مشاور فشار میآورند که نقشه ساختمانی که طراحی میکنید باید ضد زلزله باشد اما وقتیکه کارفرما نقشهارا برای تایید به ادارات مختلف میبرد تمام ان مشکلات برطرف میشو د وساختمان نه ضد زلزله است ونه پارکینگ دارد وحتی عقب نشینیها صرف نظر میشود ۰ 

واقعا این یک معجزه است اینطور نیست ؟ 

نوع سوم ۰ طوفانهای شهر ماست که درزمانها قدیم بوسیله پادشاه وقت در اطراف کرمان برای جلوگیر از خاکهایی که در اثر طوفانها از زمین بلند وبر سر مردم میریخت جنگلهایی از درختان طاق ایجاد   کردند که بعداز انقلاب بوسیله مردم خوب کرمان و بی توجهی مسولین امر تبدیل به ذغال شده وبر میان منقلهاشعله افروزی میکنند تاتقریبا پنجاه درصد از این درختان نابود وبار دیگر باران خاکه برسر کرمانیها باریدن گرفته است ۰ 

خانههایمان همیشه پراز خاک است  کفشها از خاک سفیدندحتی اگر هرروز واکس بزنیم ۰ 

شهرداریمان هرساله برای درختکاری زحمت میکشد چاله میکند درخت میکار د اما آب نمیدهد یادراثر بی آبی خشک میشوند یابچه هابعنوان بازی این درختان زیبار میکنند وباچوب آن درخیابان بازی میکنند وهیچکس هم حتی یک تذکرهم به اینهانمیده چه برسد به جریمه ۰ 

یااینکه مردم شریفی که درخانه درختی ندارند انهارامیکنند ودرخانه خود میکارند ۰ 

اینجا من متحیرم چه کسی استفاده میبرد بچه ها یامردم خوب یاشرداری که هرسال این عمل درختکاری راتکرار میکند واگر این درختان رانکنده بودن یاخشک نشده بودند اکنو کرمان میبایست مانند رشت ومازندران باشد باباران ها وبرفهای فراوان وسرسبز ترین استانها

  • البته ناگفته نماند تازگیها بعلت سرمازدگیهای درختان پسته صاحبان باغهای بفکر کار وتجارت دومی افتاده اند وآ ن ساختمان سازی دوسالی هست که رواج پیداکرده این آقایان چند کار مهم انجام داده اند یکی قیمت خانه واپارتمانه را بطور سرسام آوری بالا برده اندو همینطر زمین بقدری گران شده که فکر نمیکنم دیگر دست این جوانان بااین حقوقهای مختصر به خانه برسدو صاحب خانه شوندولی شکل کرمان درحال تغیر هست کم کم آن مغازه های خشت وگلی تبدیل به فروشگاههاوساختمانها زیباشده اما از بد روزگار آنهم بعلت گرانی کسی قادر بخرید ساختمان نیست بلکه یک مغازه ۲در ۲بتواند بخرد