پیاده روها  چاپ
تاریخ : جمعه 21 فروردین‌ماه سال 1388

یادم میآید شخصی یک جک برایم تعریف کرد که بی مناسبت نیست برای شماهم بگویم .

مردی از خیابانی میگذشت دید سه نفر مشغول بکار هستند  یکی کانال میکند یکی کابل میگذاشت ویکی هم کانال را پر میکرد فرداباز از همان مسیر میگذشت دید که یکی کانال میکند ودیگری کانال راپرمی کند پرسید چرااینکاررامیکنید یکی گفت امروز شخصی که کابل میگذاشت مریض شده نیامده ماهم وظیفه خودمانرا انجام میدهیم .

بخاطرم رسید که شهرداری هرسال جلوی منزل مارا درموقع درختکاری بادستگاه چاله میکنند اما درخت کارشان نمی آید ویادرخت هم میکارند اما رانند تانکر آب مریض میشود وتایکی دوماه بعداز کاشتن درخت آی میدهد که آن وقت کمی دیر شده یادرخت کاشته شده خشک شده یابچه آنرادر آورده اند. ببخشید این مطلب ربطی به پیاده روهانداشت اما چون مطبی بود که دایم بوسیله شهرداری تکرار میشود باید میگفتم .

اما پیادهروه مرتب درحال کندن هستند که یااداره تلفن میکند یاگاز یابرق خلاصه هرروز بوسیله اداره ای کنده میشوند .

ایکاش که شهرداری از همین الاان بفکر چند سال آینده بود ویک کانال بر گ مثلا" سه متر در سه متر در وسط خیابانها درست میکرد وکلیه کابلهای بقو تلفن ولوله های آب وفاضلآب وگاز را از داخل این کانالهاعبور میدادند و خیابان یاپیاده رو راخراب نمیکردندوکاری همیشگی ودائمی میکردند.