۹-اسفالت کوچه ها  چاپ
تاریخ : جمعه 28 فروردین‌ماه سال 1388

9-آسفالت کوچه ها

معمولا" بعلت اینکه شهردار یامقامات دیگر شهری از کوچه ها عبور نمیکنند بنابر این درفکر کوچه ها نیستند البته شهردارها باید برای خودشان اقلا"ماهی یک مرتبه برنامه باز دید از شهری  را در برنامه کاری خود منظور نمایند تا از خیابانها ی شهر پیادروها کوچه ها وکلیه معابر عمومی باز دید بعمل آورندند تا از مشکلات رفت وآمد مردم باخبر باشند مثلا" میبینی قسمتی از اسفالت یک خیابان بعلت بارندگی یا کندکاری ادارات آب برق تلفن گاز وفاضلاب ویاریختن ذباله بوسیله مردم یاخاکهای بنایی  یک ساختمان درحال ساخت یا اصولا" کنده کاریهای خود شهرداری  رفت آمد شهروندان مشکل شده 

که در این باز دیدها فورا" دستور حمل آنهارابدهند البته اجرت حمل باجریمه برای کسی که ذباله یاخاک ساختمانی رادر کوچه یا خیابان ریخته در نظر بگیرند تاشهر همیشه دارای زیبایی ونظافت خاص خودش را پیداکند .

یامثلا" کوچه های کرمان همه آب گیر هستند یعنی در مواقع بارندگی همه کوچه ها وخیابانا پر از آب میشوند که عبور ومرور را غیر ممکن میسازد البته کرمان بواسطه هم سطح بودن این مشکل رادارد وشهرداری باکندن چاه هایی در مناطق آب گیر میتواند این مشکل رابر طرف نماید .