امتحان رانندگی  چاپ
تاریخ : جمعه 28 فروردین‌ماه سال 1388

تمام جوانان پس از قبول شدن پیش دانشگاهی فورا" برای گرفتن گواهی نامه اقدام میکنند وباپرداخت مبلغی زیر یکصد هزار تومان صاحب گواهی نامه میشوند وچون این موسسات را به افسران باز نشته  اداره راهنمائی واگذار میکنند بنابراینکه مشتری بیشتر پیداکنند همینطوری گواهی نامه صادر میکنند 

بچه های متعددی رادیده ام که پس از اخذ گواهی نامه رانندگی بلد نیستند  نه علامات رامیشناسند ونه بقول همشهریان دست فرمانشان خوب نشده وهر جلسه تعدادزیادی راننده ناشی مینشینند پشت اتومبیلهای پدرانشان ودرخیابانه برای تکمیل کردن دست فرمانشان رانندگی میکنند اگر چه راهنمائی میگوید که تایکسال دیگر مثلا"شب حق رانندگی ندارد وروز در خیابانهای شلوغ نباید رانندگی بکند واگر کر دپلیس گواهی نامه اوراضبط خواهدکرد اما اینطورهاهم نیست این بچه از همان روزیکه گواهی نامه گرفتندپشت ماشین مینشینند مثل پسر خود من که باوجود اینکه من مدتها قبل

که بسن گرفتن گواهی نامه بشود در بیابانها باو رانندگی آموزش دادم خیلی بهتر از این آموزشگاهها

که وقتی برای تمرین میرفت رانند تعلیماتی گفته بود که تواحتیاج به تمربن نداری بلد هستی ودر امتحان هم بدون کوچک ترین اشتباه نوبت اول قبول شد اما من نمیگذاشتم که پشت ماشین بنشیند که از من گله کر د که همه دارند رانندگی میکنند ولی شما ماشین بمن نمیدهی گفتم اگر خدای ناکرده پلیس تورا ببیند گواهی نامه ات رامیگیرد دوباره باید امتحان بدهی درجواب بمن گفت بابا اینجا ایران است ومادر کرمان من هر شب باهمین دوستانم باماشین در خیابانها میگردیم واز جلو پلیس هم ردمیشویم حتی نگاهی هم بمانمیکنند که بع دیدم درست میگوید من هم شدم مثل دیگران هفته ای چندبار مشین راباومیدادم