مردمی که باصول رانندگی در شهر اشنانیستند  چاپ
تاریخ : جمعه 28 فروردین‌ماه سال 1388

جماعتی از مردم هستند که به اصول رانندگی در شهر اشنائی ندارند .البته قصد توهین بکسی راندارم شخصی بدلایلی به پول فراوانی رسیده ودر روستا هم زندگی میکن فورا" ماشینی خرداری میکند ودر روستای خود در کوچه وشای خیابانی که دارد سوار میشو د ایشان نه علمتی دیده ومیشناسد ونه به قوانین رانندگی شهر ی اشنائی دارد میبینی دریک خیابان دوطرفه سمت راست خودت در حرکت هستی ماشینی در جهت مخالف ودر سمت تو اگر شب باشد باچراغ خاموش واگر روز باشد باسرعت وبادادن چراغهای پی درپی به راننده مقابل خود دستور میگوید که تو بایست که من دارم میآیم واگر راننده روبر به چراغ او اعتنا نکر از داخل ماشینش شروع به فحش وناسزا گفتن میکند .یادم میاد یک روز یک راننده که از روستا به شهر برای کار مراجعت کرده بود وشرکت تاکسی رانی هم حواله یکدستگاه اتومبیل سمند با و داه بود ایشان جهت مخالف وممنوع خیابان راگرفته بود 

وباسرعت میآمد که باماشینی که در جهت صحیح خود درحرکت بود تصادف کرد وقتیکه رانه باین آقا اعتراض کرد راننده متخلف شروع به فحاشی کرد وآماده کتک کاری شد مردم وسط آمدند وبه او اعتراض کردند وگفتنند مرد حسابی تو خلاف کردی این بیچاره چه تقصیر کرده فورا" برگشت روبمردم کرد وگفت دلم میخواهد مالیات میدهم که هر کاری خواستم بکنم وباز شروع بفحاشی کرد که دیگر مردم تاقت نیاوردند وبطرف اوحمله ور شدند که ترسید وتسلیم شد وحاظر به پرداخت

خسارت شد اما دودستگاه ماشین پلیس از انجا عبور کردن عبدا" به مسئله نه توجه کردند وحتی بخاطر دعواه حاظر نشدند که حتی یک توقف کنند فقط با بلند گو که درحال حرکت بودن دومرتبه گفت متفرق شوید ورفت .

آیا بنظر شما پلیس راهنمائی یاپلیس انتطامی نباید دراین  موضوعات دخالت کند اگر ایشان نباید دخالت کنند پس چه کسی باید دخالت کند 

من فکر میکنم که راهنمائی بایداتومبیل  این اشخاص را بگیرد مدتی بخواباند وتعهد ملکی یاپولی هم بگیر دتااین افراد یادر شهرپشت فرمان ماشین ننشینند یا به کلاسهای رانندگی معرفی واصول بآنها آموزش داده شود.