خط کشی های خیابان ها  چاپ
تاریخ : جمعه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1388

هیچکدام از خیایانهای کرمان بجز یک خیابان آنهم خیابان مرکزی بنام خیابان شریعتی بقیه خیابانها 

نه خط کشی دارد ونه خط کشی عابر پیاده اگر از وسط خیابانی بخواهد یک شخص مسن چه مردباشد وچه زن با این سیستم رانندگی کرمانیها بسیار سخت ومشکل است اکثر تصادفات بعلت 

عدم آگا هی رانندگان به اصول رانندگی وقوانین آن بنظر من مقصر اصلی اداره راهنمایی ورانندگی میباشد برای اینکه نه درموقع امتحان رانندگی خلافها به راننده تعلیم میشود ونه درموقع خلاف جریمه در اکثر چهار راهها یک پاسبان سرباز بدون قدرت وپشتیبانی از طرف اداره راهنمایی وشهربانی مامور میشود وهیچ راننده ای هم به حرف او توجه نمیکند وحتی اگر تذکری هم بدهد به او توهین وحتی فحش وناسزامیگویند بابر این این مطلب در اثر ضعف وبی توجهی اداره راهنمایی ورانندگی واداره شربانی است که به همدیگر کمک وپشتیبانی نمیکنند بارها دیده شده که رانندگان متخلف پلیس مربوطه را یاکتک زده اند یافحش داده اندوپلیس را بکناری پرت کرده اند.

یادم میآید درزمان شاه معدوم قانون خوبی بود اگر کسی به پلیس یا درجه داران راهنمایی توهین یابی احترامی میکرد بایک کلمه (به پاگون اعلحضرت توهین کردی ) شخص را با بگیر ببندهای فراوان راهی زندان میکردندومدتی اورا در زندان نگه میداشتند وبعد باتعهد مفصل آزاد میشد بنابراین مردم همیشه از پلیس میترسیدند یا در آمریکا اگر پلیس چه راهنمایی وچه پلیس کلانتر ی به شخص متخلف ایست بدهد متخلف باید بایستد ودستهایش را بالا بگیرد وپس از باز رسی بدنی تازه قبض جریمه را صادر میکندبنابر این کسانیکه اصولا" به قانون احترام میگذارند که عادت دارند وکار خلاف نمیکنند وافراد متخلف بالاخر ه یامیفهمند باید به قانون احترام گذاشت یااینکه از ترس مجبور به احترام گذاشتن وورعایت مقررات میشوند .

دیروز داشتم از چهاراه کاظمی   شریعتی میگشتم دیدم چهارراه باچراغهایی که روی اسفالت نصب شده بود محل عبور پیاده باچراغ سبز درموقع عبور عابر پیاده آزادمیشد ودر موقع ممنوع بودن همراه باچراغ قرمز آنهاهم قرمز میشدند اما متاسفانه بابودن پلیس راهنمایی هیچکس توجهی باین مطلب نمیکردند وچه چراغ قرمز بود وچه سبز عابر پیاده مشغول آمد ورفت بودند وپلیس هم تذکر نمیدادواین همه خرج بی استفاده وبی خاسیت مانده اند 

باید اداره راهنمایی برای مدتی از کانالهای تلویزیونی به راهنمایی وتذکر بپردازد وبعداز مدتی برای همیشه با اشخاص متخلف برخورد فوق قانونی بکند تااین جور افراد که قانون برایشان معنی ومفهومی نداردکم کم باقانون آشنابشوند واحترام بگذارند.

حتی کنار خط کشی عابر پیاده نیز مامور بگذارند .ضمنا اگر عابر پیاده هم محلی غیر از محل عبور پیاده عبور کنند وبا اتومبیل تصادف کند بیمه باین اشخاص چیزی نپردازد بشرط آنکه افسر راهنمایی هم بدون طرفداری از کسی ورعایت قانون وعدل وعدالت کروکی راکشیده ومقصر اصلی را تعین کند .

نکته دیگر اینکه بیمه هاهم بااستخدام کار سناسان مجرب در این مسئله دخالت کنند که فرد خاطی اگر عابر است بیمه به اوچیز نپرداز د واگر راننه است شدیدا" بااو رفتار شود تا احترام به قانون گذاشتن را درک کند