خط کشی خیایان ها  چاپ
تاریخ : یکشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1388

در ادامه مطلب دیروز باید بگویم که مردم کرمان در خیابانها سردر گم هستند همه راهشان راگم کرده اندماشینها با متورسیکلتها و مردم باهم قاطی شده اند متوتور سوار در پیاده روها درحرکتندو ماشینها داخل پیاده رو پارک کرده ومردم هم در وسط خیابان در حرکت هستند کسی باین هرج ومر ج 

توجهی ندارد  . نه پلیس راهنمایی تذکری میدهد ونه مقامی دیگر خلاصه هرکس هرکاری که خواست انجام میدهد بقول مردم عام هرکی هرکیه چراغ عبور اتومبیل قرمز هست میبینی اتومبیلی باسرعت از چراغ قرمز ردمیشود اگر به او اعتراض بکنی طلبکار هم میشود وبا آدم دست بگریبان هم میشود نمیدانم این قانون کدام کشور هست بنظرمن این یک نوع هرج ومرج است چراکه هیچکدام از مسئولین باین چیزها نه توجه میکنند ونه در صدد برطرف کردن آ ن برمیآیند درست هست که مردم جماعتی از روستاها وشهرهای کوچک کوچ کرده اند واین چیز ها رانمیدانند واصلا"حالیشان نیست اما باید مسئولین بدانند که عده ای میفهمند وآنرا بحساب نا توانی ویا نابلدی فر مسئول میگذارندخیابانها

نظام ندارندمثلا میدان مشتاقیه را ببینید اتوبوسهای واحد جلو راه خیابان ناصریه را میبندند وهرچقدر بوق بزنید کسی اعتنابه بوق تونمکند حتی پلیس نمپرسد که چرا تواینقدر بوق میزنی اصلا" کاری بان حرفهاندارددر صورتیکه مقابل ایستگاه شرکت واحد کیوسک پلیس باچند نفر پلیس ویک یا دونفر افسرودرجه دار نشته ومشغول به حرف زدن هستند .

یا اگر دقت کرده باشید تمام ایستگاههای تاکسی در کرمان در ست سر چهارراهها قرار داده شده

نمیدانم که چرا مثلا" دویست متر انطرفتر نبرده اند که هم از ایستادن بی رویه تاکسی های خطی جلوگیری شود وهم چهارراه بند نیاید .

واگر اداره راهنمای باکمک شهرداری از این خانه های بافت قدیم که بین صد وارس تقسیم شده برای ساختن پارکینگهای چند طبقه استفاده نمیشو د تابلکه مغازه داران که از ساعت هفت صبح ماشین خودرا جلو مغازهشان پارک میکنند ومردم بیچاره که برای مدت نیم ساعت میخواهند خریدی بکنند جای پارک نیست ویاباید دوبله پارک کنند یااز خرید صرف نطر کنند وحتی بعضی از مغازه داران به پارک بان هرروز مبلغی میدهند واو هم یک کارت یک سر ه از صبح تاشام مجوز توقف را برای مغازه دار صادرمیکند.

یا اکسر نماشگاههای اتومبیل ماشینهای نماشگاهرا در پیاده رو پارک میکنندوتمام مکانیکی ها صافکاریها آهنگریها باطری سازها تعمیرگاههایشاه در پیاده روها است وهمینطور میوه فروشها بقالیها خلاصه تمام کسبه کرمانی مثل اینکه وقتی مغازه را خریده یااجاره کرده روش پیاده رورا ه یاخریده یا اجاره کرده فقط محل درامدی برای مامورین شهرداری یاپلیس راهنمایی شده دلم میخواست که جناب استاندار با مسئولین مربوطه هرما یک روز را از خیابان هاباز دید بعمل میآوردند وعیوب رامیدیدند وتذکر میدادن واز مسئولین میخواستند که نسبت به بر طرف کردن عیب در مدت معین اقدام کنند .

منهم امیدوارم که یک روزی این اتفاق بیفتد انشا الله