معذرت خواهی از اشکالات نوشته ها  چاپ
تاریخ : یکشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1388

باید تذکری را بعرض خوانندکان عزیز برسانم واگر باچنین مطلبی برخورد کردند من قبلا" از ایشان غذرخواهی بکنم .

چونروزها برای نوشتن مطالب در خیابانها وادارات وساختمانهای عمومی (پاساژها فروشگاهها)و پرسه میزنم تامطالب مورد نیاز را باچشم ببینم وباگوش بشنوم ویا حتی لمس نمایم بنابراین روزها قادر به نوشتن نیستم وحتی وقت کافی ندارم اکر باکلمات اشتباه یا غلط (غلط املائی برخور کردید معذرت میخواهم چون شب باسرعت وسریع مطالب را درج نمایم کلماتی را ممکن است غلط بنویسم ولی برای اینکه فراموشم نشود دیگر به اصلاح آن نپرداخته ام انشاالله کل مطالب که تمام شدندیک اصلاحات کلی باویرایش کامل وسطربندی زیبا وعلامت گذاریها از نطرتان میگذرانم .

اما مطلب مهم که من بآن احترام میگذارم ولازم میدانم آن نقد صحیح ودرست باشد ونه اینکه بخاطر 

طرفداری از اشخاص یا فامیلیت انتقادات بی اساس وبی معنی بکنند ضمننا" اگر مطالب نادرستی هم میبینند اگر بهمن سایت ارسال دارند دراین گزینه مفصلا" نوشته میشود وخواهش میکنم که مربوط بشهر کرمان باشد وفقط درمورد عیبهای شهر ویاچکار بکنیم که عیبها برطرف شوندوتذکر محترمانه به اشخاص دست اندر کار باشد ومطالبی که من گفته ام اینها از سالهای گذشته شروع میشود تاکنون.

تذکر دیگر تنها مسئولین نیستندکه مقصرند بلکه تمام کرمانیها مقصرن چون کسی که ثروتمند است اگر مغازه دار هست اصلا" خیال شیک کردن مغازه خودرا ندارد تنها تعدادی از جوانان امروز 

که علاقه به تجارت دارند کمی این مطلب را مد نظر قرار داده اند پس نقدهای من برای این است 

اقلا" این جوانه فکرشان طرقی بدهند ودر زیباسازی شهر کوشا بشوند.