اسفالت خیابانها  چاپ
تاریخ : یکشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1388

اگربادقت به خیابانهای کرمان نگاه کنید وعملیات اصلاح یاتجدید اسفالت سالهای گذشته رابخاطر بیاورید متوجه خواهید شد که این خیابان تابحال شاید چندین مرتبه در زمان هر شهردار جدیدتجدید اسفالت شده ومدتها عبورومرور از این خیابان غیر ممگن بوده مثل خیابان ناصریه که مدت اصلاح وتجدید اسفالت آن دوماه حداکثر وقت لازم داشته ولی بمدت دوسال هنوز کامل نیست وتازه رفت وآمد از ان جاریست 

سالهااست که شهرداری میخواهد بدون دادن وجه قیمت مغازه یاخانه خیایا ن را تعریض کند که این مطلب امکان پذیر نیست درست است که شهرداری بعنواع حیل میخواهد زمین رامجانا" از صاحب ملک بگیرد اما دیگر زمان قدیم نیست که مردم بترسند یا انقر پولدار باشند که دست از زمین بر دارن 

تاپای جان استادگی میکنند ومجانا" ملکشان راواگذار نمیکنند 

درصورتیکه شهرداری اگر هم پول ندارد میتواند صادقانه بایک بانک وارد مذاکره شود ومشترکا" یابادریافت وام ملک مورد نظر را خریداری نموده واز فروش یاساختمان سازی از اضافات زمین چند برابر 

قیمت زمین خریدار شه سود ببرد .ودرمورد اسفالت اقدام فوری بنماید 

ضمنا"بهترین ومحکم ترین اسفالت را بکند که حد اقل تا بیست سال دیکر احتیاج به تجدید نداشته باشد .

ضمنا" قبل از اسفالت با ادارات ( آب . برق. تلفن .فاضل آب )مذاکره کند که تمام کارهای لوله کشی کنال کشی وکابل کشی خودرا انجام دهند که بعداز اسفالت این ادارات یکدفعه از خواب بیدار نشوند وپس از اتمام اسفالت بفکر کارهای فوق بیفتند .وشکل خبابان را بهم بریزند وتا سالها جای این خرابکاریها باقی وایجاد گودالهای عمیق باعث خردکردن فنرهای اتومبیلهای مردم شود 

قانون باید برای شهرداریها جریمه پرداخت خسارت برای چالهای ایجاد شده در اثر سهل انگاری شهرداری در نظر بگیرد که بمحظ ایجاد چاله فورا"در صدد رفع آن برآیدویا آن قسمت را مثل کشورهای پیش رفته باچراغهای قرمز چشمک زن راننده رااز بودن چاله آگاه کندکه مخارج این چراغ بیش از یک میلیون ریال نمیشود چطور میشود که این پول از سود هاکم شود .

یا اداره مربوطه را مظف کند باکاشتن این چراغها ووباسرعت زیاد نسبت به ترمیم کنه کاری خود اقدام فوری بعمل آورند ودرصورت خراب شدن مجدد پس از یک وقت معلوم مثل گارانتی باجریمه دوباره تجدید اسفالت گردد