تشکر از شهرداری  چاپ
تاریخ : جمعه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1388
دیروز وقتیکه از خیابان مدرس میگذشتم  دیدم که کارگران شهرداری مشغول به کندن چاله برای درخت کاری هستند . بانا امید وباتوجه به سالهای قبل که گوده میکندندامادرخت نمیکاشتند ویا اگر میکاشتند انقدر آب نمیدادندتاخشک شوند یابچه ها ومردم درختان میکندند اما امسال هم در فصل پائیز با مته وتراکتور گوذبرداری کردند اما درختی کاشته نشد ولی باکمال تعجب وقتی دیدم کارگران مشغولند از یکی پرسیدم که ایا درختی هم کاشته میشود همه گفتند بله باورم نشدولی عصر که باز عبورم از انجاشد دیدم که در یک روز هم گوده برداشته اند وهم درخت کاشته باخود کفتم این درختچه ها هم در اثر بی آبی خشک خواهندشد اما خوشبختانه عصر همانروز یاشب آبیاری هم شده بودن بنابر این من از طرف کلیه همه ساکنین مدرس از اقای شردار تشکر مینمایم وامید موفقیت برای ایشان وهمکارانشان رادارم