میراث فرهنگی  چاپ
تاریخ : جمعه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1388

بحث سوم درمورد میر اث فرهنگی کرمان است .

بعضی وقتها من فکر میکنم که این اداره که قسمتی از میراث فرهنگی وگردشگری میباشد اضافی است .چون نه تنها کاری را به اجام نمیرساند حتی بعضی وقتها رشته کاررا از دست صاحبان کار میگیرد.تااینجامطلب را داشته باشید تامن یک مطلب کلی را بعرضتان برسانم .

شهرکرمان شهریست کهنه وقدیمی وباساخت وساز از خشت وگل ونمای آنها از کاه وگل ودارای بافت قدیمی بسیار خراب وبدون استفاده وباتوجه به قدیمی بودن شهر این بافت دارای کوچه های باریک وتنگ میباشد که دربعضی کوچه ها حتی عبور سه نفر از پهلوی هم مشکل میشود بنابر این این محله ها بهیچ وجه قابل اصلاح نمیباشند درضمن بعلت اینکه این خانه ها متعلق به چند نفر وارث میباشد وبعلت خشت وگلی بودن وخراب شدن در طی چندین سال قابل سکونت هم نیستندو

صاحبان این خانه ها هم بعلت تنگی کوچه ها قادر به سخت وساز وبردن مصالح به داخل ساختمان نیستندبنابر این این ساختمان ها بدون اینکه کسی درآنها سکونت کند بلا استفاده مانده اندودر این میان اگر کسی هم بخواهد خانه را بسازد فورا" سروکله ماموران میراث فرهنگی پیدامیشودوروی این ساختمان دست میگذارند که ساختمان غراضه میراث فرهنگی است واز ساختن ساختمان جدید جلو گیری میکنند مثل یادم میآید ساختمانی بود در خیابان فردوسی انتهای خیابان سعدی که ساختمانی بود دوطبقه با چهل سال سابقه عمر ی که ابدا" جزو اثار باستانی نبودوشهرداری میخواست خیابان را عریض کند ولی میراث فرهنگی اجازه خراب کردن رانمیداد تابلا خره شهرداری نمیدانم باچه وسیله این اداره راقانع کرد وخراب کر د وخیبان راعریض کرد که باعث رفاه مردم شد.

جالب اینجاست باداشتن چندین ساختمان قدیمی که دارای قدمتی کهن میباشند دراثر بی توجهی اداره میراث فرهنگی دارند نابود میشوند ولی ابدا" درمورد تعمیر آنها هیچ اقدامی نمیکنند

این اداره فکرمیکند که واقا" کرمان ارث این اداره وکارمندان آن است که باید فقط جلو یک ساختمان راگرفت مثلا"آقائی شکایت میکرد که زمینی راخریداری کرده باسند مالکیت ودفترچه این زمین خالی از ساختمان بوده فقط یک سردر خشت وگلی از یک خانه باقی مانده که میراث فرهنگی از راه میرسد که این سردر باستانی است شما نباید اآنراخراب کنید بیچاره مدتی مانده بود بلاخره نفهمیدم که از سیستم حق وحسابی آزاد شد یاجور دیگر نمیدانم .

همانطور که در بالا عرض کردم تعداد زیادی ساختمانهای قدیمی هست اگر اداره میراث که بنظر من همان اداره میراث اگر اسمش رابگذاریم بهتر است بآنها بپردازد وتعمیرات اساسی  وحیاط سازی وگلکاری زیبا برای این ساختمانه ها بکند بیشتر جلب نظر سیاهان رامیکند واین ساختمانه عبارتند از گنبدجبلیه .قلعه دختر . مسجد ملک .مسجد جامع .مسجد چهل ستون (حاج آقاعلی )

مدرسه ابراهیم خان که من در بازدیدی که از آنها داشتم واقعا" دلم بحال آها سوخت زیرا مسجد جامع یعلت گود بودن وبالا آمدن آبهای زیر زمینی تمام نقاط آن نم زده ویامسجد ملک هیچ گونه تعمیراتی در آن نمیگذارند بشود وهمیطو مسجد حاجی آقا علی که دیدم سقف آن دارد پائین میآید وباچوب آنرانگه داشته اندو کاشیهای مناره های آن دارند میریزن اما میراث نه اجازه ساخت به متولیان آن میدهند ونه خودشان میسازند وهمینطور مدره ابراهیم خان ظهیر الدوله که که اکنون تعدادی طلبه مشغول به تحصیل علمو دینی هستند وهیچ کس درفکر تعمیر نسیت وباتوجه به اینکه علم جدیده احتیاج به ابزار ووسایلی دارد که قدیم وجود ناشته ودر این نوع مدارس جائی بران آن در نظر گرفته نشده واکنون این مدارس بدر تحصیل علم نمیخورند وفقط باید تعمیر وبرای 

سیاهان وگردش گران آماده شوند مثلا" یادم هست که ساعت این مدرسه در زمان قدیم صدایش به اکثر نقاط کرمان میرسید وما از روی صدای زنگ ساعت این مدر سه روان دبستان یا دبیرستان میشدیم  اما اکنون بجز یک ساعت خراب وشکسته که حتی صورت طاهر آنه در ست نشه یعنی شیشه ساعت آ ن مگر چقدر قیمت دارد .وتمام کاشی های آن شکسته وخراب شده بچه که فرق نمیکند چه طلبه باشد یامدرسه ای او دارای شیطنت هائی است وخرابکاریهائی میکند اگر منظور نابود کردن اثار قدیمی هستیم که آن چیز دیگریست بنظر من باید ساختمان قدیمی وباستانی باید بآن رسیدگی شود واز کسانیکه از آن استفاده میکنند در حفظ ونگهداری آن آنهارا متعهد کنند واستفاده این چنینی از آنها نشود.

ویا همینطور گنبد جبلیه وا تخت دریا قلی بک ویا جاهای دیگر .