اداره گاز  چاپ
تاریخ : دوشنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1388

درسال هفتاد شش قبض گازی رابرای منزل مسکونی من آوردند در آخر فصل پائیز بود مبلغ هفت هزار وپانصد تومان نوشته شده بود بعداز پرداخت مااول زمستان شد قبضی آوردند که مبلغ آن هشتاد وششهزار تومان نوشته شده بود من برای رفع اشتباه به اداره مشترکین اداره گاز مراجعه کردم دیدم حدود صد نفر در این اداره جمع هستند وتاحدودی باعصبانیت صحبت میکردند من در صف مربوته ایستادم ومنتطر نوبت شدم بعداز ساعتی به جلو گیشه رسیدم که پشت میز نشسته ویک دستگاه کامپیوتر که این روزها مد شده وهمجاهست روی میز گذاشته شده بود ویک خانم مشکی از اهالی شهرستانهای جیرفت ویا بم ویا از اهالی روستاهای آنجا مقداری هم زشت وبد اخلاق که بقول دوست من باصد من عسل هم نمیشد اوراخورد وباسگرمه های درهم نشته گفتم سلام اولا" جواب مراکه نداد مثل اینکه  مقصر من بودم گفت چیه گفتم که قبض گاز منزل من اشتباه . گفت نه خیر زیاد مصرف کردید.گفتم خانم این قبض پرداخت شده ماه قبل که آخر پائیز بود اینقدر هست حالا این قدر شده بدون توجه بقض گفت حتما" چند واحد هستید .گفتم نه خانم منزل من یک واحد هست ودویست پنجاه متر بیشتر ریر بنای ندارد .گفت خوب پس زیادی مصرف کرده اید گفتم خانم این آب که نیست من باغچه آب بدهم یاماشین بشورم که زیاد بشود در پائیز من شوفاژ راروشن کرده ام انقدر شده اول ماه زمستان یعتی ماه بعدش اینقدر نگاهی بمن کرد گفت قبض را نپردازید ماه بعداصلاح میشود. 

به اطمینان حرف ایشان آمدم خانه ماه بعدقبض گاز را که اوردن شده بود صد بیست هزار تومان دوباره مجبور شدم باداره گاز امور مشترکین بروم بعداز مجادله زیا د همان خانم قبض از من گرفت گفت اصلاح میکنم وقبض سوم بعداز اصلاح مبلغ آن شده بود پنجاه وهفت هزار تومان اماباز امسال قبض آخر پائیز شده بود شش هزار صد تومان قبض اول زمستان یکدفعه هفتاد یکهزار تومان شد 

به اداره مشترکین رفتم باز عین سال گذشته ذرقبض بعد اصلاح میشود که نشد بعد قبض بعدی رسید که مبلغ آن یکصدوهشتاد وپنج هزارتومان نوشته شده بود باز به اداره مشترکین مراجعهکردم باز قبض را ازمن گرفتند البته با محاکمه وسئولات زیاد که چندواحد ساختمان دارید گفتم خانم شما توقع دارید که من کارمند باز نشسته قدیم باحقوق ماهی چهار صد تومان چند واحد مسکونی داشته باشم خلاصه دردسرتان ندهم قبض را از من گرفتند برای اصلاح داخل یک کارتن مقوائی که پر از این قبضها بود انداختندباز من بخانه برگشتم قبض وفکر میکردم ایندفعه دیگر درست میشوداما قبض سوم رسیدوقتیکه ملا حطه کردم دیدم این دفع سیصد وده هزار تومان قبض صاذر شده باز برای نوبت چهارم به اراره مشترکین گاز مراجعه کردم وباز باهمان خانم که این دفعه خیلی باعصبانیت بمن پرخاش کر د که خوب زیاد مصرف نکنید که جریمه بشماتعلق گرفته پرسیدم چرا گفت شما چهارماه است که قبضهارا نپرداخته ایدراستی یادم رفت بگم که روقبض دومرتبه بامهر مخصوص اخطار قطع بمن داده بودند که این برای من خیلی گران آمد ومن بشدت عصبانی شدم   باعصبانیت دادکشیدم سر خانمه که چهار مرتبه برای این قبض من آمدم ایجا حالاشماایجوری میگوئی وقتیکه من خیلی عصبانی دید گفت بمن مربوط نیست گفتم پس شما چکاره هستی اگر مربوط نیست از پشت این میز برو بیرون تایک آدم بنشیند که احساس مسئولیت میکند بنشیند حقیقت از من ترسید گفت برو یک برگ فتوکپی بگیر وبروساختمان کناری طبقه دوم پیش اقای ......مسئول این کارند منهم فتوکپی که میبایست از مغازه ایکه حدودا" پانصد متر تاایجا فاصله داشت گرفتم ورفتم طبق دوم اقای مربوته باکمال خونسردی حرفهای من را گوش کرد وفتوکپی راگرفت ومبلغ از سیصد هزار تومان به یکصد هزار تومان تقلیل پیدا کردالبته نمیدانم سال اینده هم بهمین مشکل بر میخورم یانه درراه برگشت دیدم که این عمل غلط اداره گاز چقدر ضرربه مردم کرمان ودولت میزند که ذیلا" آنهارا ذکر میکنم 

اولا"- شاید افرادی که به اداره گاز برای این کار مراجعه داشتندشایددر این چند روز شاید به چند هزار نفر برسد که این عده یا کارمند بودند یا کاسب بازار(یا بازنشستگان بی نفس مثل من که چهار مرتبه باین اداره رفتم ) این کارمندان واین کسبه اگر مثل من چار مرتبه آمده باشند ببینید چه زیانی بکار دولت بامرخصی کارمندان میخور د وچه ضرر به کسب وکار کسبه وارد میآید .

دوم_ چقدر ضرر مصرف بنزین افرادیکه در این چهار مرتبه باین اداره مراجعه کردندمیباشد

سوم -بامصرف زیاد بنزین صاحب ماشین برای کارهای خودش از بنزین لیتر چهار صد تومان استفاده کند که ضمن ضرروزیان به مردم دولت باید بنزین زیادیاز صرفه جوئی خود بمردم بدهد 

چهارم - سرمایه مملکت برباد فنامیرود چون این بنزین به واردات اضافه میشود.

پنجم-دود وگاز کربن حاصل از سوخت این بنزین چقدر به آلودگی هوا میافزاید .

ششم چه اندازه در طرح طرافیک شهر اثر میگذارد چون بامحاسبه ایکه من کردم در این یکماه که مردم دنبال اصلاح قبض خودبودندشاید روز پانصد ماشین در سطح شهر به حرکت افتاده بودند چون اگر صاحب ماشین اداره ای باشد باید در آنوقت روز ماشین اودر اداره مربوطه پارک باشد وهمینطور کاسب وباز نشسته .

هفتم - چه مبلغ کسانیکه ماشین ندارند باید کرایه تاکسی بدهند مثلا" آنکسی که در خیابان سرباز یا ناصریه یااطراف شهر است .

هشتم -چه مقدار وقت مردم بدون خاصیت باید بهدر برود لازم به گفتن است که این جمعیت اگر بمدت یک ماه به جاده سازی بپردازند میتوانند جاده کرمان بم را اسفالت کامل بنمایند.

ضمنا" لازم به تذکر است از روحیه مردم کرمان که حتی حاظر نیستند با آرامی از جناب آقای استاندار محترم تقاضا رسیدگی باین موضوع را بکنند که از این اداره باز رسی بشود ودرصورتیکه خطائی کرده اند خطاکار مورد باز وخواست قرار بگیرد .

واداره گاز هم باید از کارمندان خود برای این کار باز وخواست کند اگر کارمند بلد نیست آموزش بدهند واگر عمدا" برای ناراضی کردن مردم دست به چنین خطائی زده اند تنبیه واخراج شوند وتنها به مدرک اکتفا نکنند که هرکس گفت من فوق دیپلم یا لیسانس ویا مهندس کامپیوتر هستم این کار به فورا"واگذار نود چون این خرابکاریها ضررمستقیم به آبرو حیصیت این اداره دارد .

باید کارمندان جدید آزمایش بشوند وحتی برای مدتی بصورت آزمایشی کار کنند .

در سال چهل وپنج که من استخدام در بیمه اجتماعی شدم پس از امتحان وآزمایش برای مدت یکسال بصورت آزمایشی کار میکردک یعنی اگر خطائی از من سرزد بدون هیچ گونه رعایت اخراجم کنندوبعداز آن چنج سال بصورت روز مزد که آنهم مثل آزمایش بود فقط حقوق مشخص میشد ودر لیست حقوقی ثبت وحق بیمه از حقوق کسر میشد