بقیه اداره گاز  چاپ
تاریخ : شنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1388

نمیدانم این مردم بیچاره که درآمد کافی ندارند بااین قبض بمبلغهای زیاد که برای اوصادر میشود وبدون اطلاع از اصل قضیه مبلغ آنرا قرض ویا از شکم زن وبچه خود میزند وبجیب اداره گاز میریزد صحیح است ؟ وآیا آن کسانی که این پول رامیخورن از حلقوم آنها براحتی پایین میرود وآیا به خدای خود چه میگویند آنکه بر تمام اعمال ورفتار ناظر وبینا هست وآیا آنهاییکه بظاهر خودرا مسلمان نشان میدهند وحتی در عمل حاظر به کوچک ترین تخفیف نیستند وهمش بادلیل وبرهانهای غلط که و بنفع خود ایشان هست از کمک وهمکاری به بی بزاعتان امتناع میکنند چطور جواب خدارا خواهند داد دلم میخواست یدانم که این پول حرام بجیب چه کسی میرود .

یادم میآید در سال شصت  من رییس یک اداره دولتی در یکی از شهرستانها کرمان شده بودم و(قبلا" در تهران شاغل بودم ) یک شخص رییس اداره دارایی آن شهر بود وبسیار دزد ومتقلب به انواع حیل تمام روسا ی ادارات وحسابداران راوادار به دزدی میکرد وبا آنه شریک میشد ودر مدت کوتاهی در آن شهر صاحب خانه شد حتی بابودج اداره دارایی که مبلغی برای ساخت ویاخرید فایل وکمد بایگانی اعتبار در اختیار اوگذاشته بودن برای خانه خودش کابینت اشپز خانه خرید وبه سرایدار اداره فشار آورده بو د که تواین فاکتورخریرا امضاءکن یعنی بمنزله تحویل گیرنده فایل وکمد بایگانی که آن بیچار قبول نکر واورا بیکی از شهرهای بد آب وهوا ودر منتقل کرد و کارهای زیادی کرد که مردم از دست اوشاکی شدند وتا از وزارتخانه باز رس آمد وپس از تحقیق دیدند که حرف مردم صحیح است حکم اخراج اورا صادر کردن اما متاسفان بوسیله شخص کله گنده وصاحب نفوذیکه او هم برای انجام مقاصد خود احتیاج باین شخص داشت اور بکار برگرداند وحکام قبلی اورا باطل وحکم جدیدبراشهرستان خودش از وزارت خانه گرفت ولی خداوند انتقام همه مردم بیگناه را از اوگرفت وچون باپولهای دزد در کرمان خانه خریده بود مر تب از شهر محل کارش بکرمان میآمد ویکروز که باخانواده بکرمان میآمد در راه تصادف کرد وزن ویک فرزندش را از دست داد.

البته بعضها نمفهمند که خداوند ناطر بر اعمال ماهستند وما دقیقا" در زیر ذربین قرار داریم .