اداره دارائی  چاپ
تاریخ : شنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1388

اداره دارائی یکی از مهمترین وحساس ترین ادارات در یک استان ویادر یک مملکت میباشد بهمین دلیل در کشورهای پیش رفته دارائی در صدر ادارات آن مملکت قرار دارد زیرا مقدار زیادی از بودجه مملکت را تآمین میکند ودر ممالکی که از وجود معادن وذخائر زیر زمینی ومانند نفت وگاز و یاچیز های دیگر محروم هستند ویا کشاورزی هستند ویا صنعتی بنابر این صددرصدبودجه آن کشور از طریق مالیاتیکه از طریق دارائی گرفته میشود تآمین میگردد بنابراین گرفتن مالیات بوسیله دارائی بسیار عمل مهمی است که آن اداره جزو شریانهای اصلی یک مملکت بحساب میآید وبنابر این عملکرداداره دارائی در محاسبه وگرفتن مالیات امر بسیار مهمی بشمار میآید وخطای بهر اسم که باشد (رشوه گرفتن واز مالیات گذشتن ویا تخفیف های کلان وبیجادادن ویا کلا" از پرداخت مالیات معاف کردن ) عمل بسیار فجیع و باعث ایجاد اغتشاشات بودجه ای وکسر بودجه مملکتی میشود این اداره باید مقررات شدید برای پرسنل خود بر قرار کند وباز رسان مرتب  حسابهای این اداره کنترل ورسیدگی بنمایند مثلا شخص تاجر یاکشاورزوصنعت گر ویاصاحب کارخانه های بزرگ باید مالیات آنها دقیقا" محاسبه وتادینار آخر آن گرفته شود البه در فاکتورها مالیات سهم سازنده وسهم خریدار نوشته شود که معلوم باشد که سازنده چند درصد مالیات باید بپرداز و خریدار چند درصد .البته منظور من تجار وصنعت گرو کشاورز وکارخانه دار خرده پانیست آنه باندازه مخارج ماهیانه کار میکنند منطور من اشخاص در سطح بالا میباشد.

اما در سیستم مالیاتی ما دونوع مالیت گرفته میشو د یکی مالیات مستقیم ویکی مالیات غیر مستقیم که مستقیم یعنی از حقوق کارمند مقداردرصد مالیات بر داشته میشود وغیر مستقیم یعنی مالیا روی بعضی چیز ها که در انحصار دولت هست بسته میشود مثل قند چای و سیگار .

باز وصول این مالیاته بر دونوع محاسبه وبه پردازنده مالیات تحویل میشود وآن یکی علی الرئس ودیگر از روی دفاتر وتراز های شرکت مالیات محاسبه میشود .

درمورداول که هما ن علی الرئس باشد ذیحساب اداره دارائی براساس ذهنیات خود ومأمور دارای روی فرمهای مالیاتی مبلغ خیلی بالائی رامینویسند مینویسند وتحویل کارخانه دار میدهند وکارخانه دار مبلغ قابل توجهی در پاکت میکند وتویل ذیحساب میدهد ومبلغ مالیات به دهم یا یک بیستم تقلیل پیدامیکند واین درصد بستگی بمبلغ داخل پاکت نیز دارد .

نوع دوم شرکتها دونمونه دفاتر محاسباتی در ست میکنند یکی برای دارائی ویکی برای شرکت حتی جای دفاتر ومحاسبه واقعی شرکت خارج از محل شرکت میباشد وهمیشه در دفاتر وتراز سود وزیان همیشه بابالا بردن هزینها ضرروزیان نشان میدند وباز با پرداخت مبلغ قابل توجه به مامور مالیاتی هم همان زیان را تائید ومالیات به صفر ویامثلا"در حد دوسه میلیون تومان بجای دویت میلیون تومان به اداره دارائی ارسال میشود وبعض شرکتها همان مامور دارائی را برای برای نوشتن حسابها باین طریق استخدام میکنند وهر ماهه حقوق بسیار خوبی باومیدهند وخیالشان هم از دارائی راحت میشود واین مامور خودش تمام کارهارا بعهده میگیرد وانجام میدهد.

حالا در نظر بگیرید اگر بودجه مملکت ما میبایست براساس درامد حاصل از مالیات محاسبه شود چقدر کسر بودجه داشتی وشاید ورشکست هم بودیم واین امر باعث میشود صاحبان کارخانجات وتجار وکشاورزان وصنعت گران پول وسرماه ایشان زیاد شود وبرای اینکه از دولت ومردم سرمایه آنه مخفی بماند سرمایه های خودرا به طرق مختلف از مماکت خارج یا در بانکهای سوئیس میگزارند ویا در کشورهائی مثل کویت دبی وشارجه وامثالهم بساختن وآبادانی آن کشور میکنند که آنها هم بسرشان میزند وادعای تملک بر تنب کوچک وبزرگ وابوموسی میکنند واین است ضررهای نگرفتن مالیات ها .ودرضمن بعلت خارج شدن سرمایه ها از مملکت کارخانه ها تعطیل وبیکاری فراوان ومرد کم درآمد بیچاره تر میشوند وفقر گرسنگی بر آنها بیشت فشار وارد میکندومملکت را به ورشکستگی میکشاند.