شهربانی  چاپ
تاریخ : یکشنبه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1388

مردم کرمان در زمانهای گذشته البته در سالهای هزار وسیصد وچهل که من تازه از بخش شهداد به 

کرمان آمده بودیم مردم کرمان هنوز بکر بودند وتداخل نژادی نداشتند ومردمی آرام وخون سرد ومهربان بودندو اصیل بودند باهم برادر بودندالبته خیلی قدیما شنیده بودم که بین مردم کرمان بااقلیت زرتشتی واقلیتهای دیگر اختلافاتی بود آنهم به تحریک اشخاص منافق که از کنسول گری انگلیس حق وحساب میگرفتند ومرد م راتحریک میکردند اما بعدا" مردم متوجه موضوع شدندوشهر در آرامش نسبی خوبی روزها وماها وسالها را طی میکر درحدی شهر امن بود اگر ساعت ده یابیشتر بچه ای درخیابان گم ده بود شخصی که اورامیدید یا والدینش را پیدامیکر د یا تحویل پلیسش میدا د یادم میآید که من دریک روز عید که بامادرم بدیدن بزرگ خانواده رفته بودیم در مسیر گم شدم ودرکوچها از ترس میدویدم وگریه میکردم خانمی مرادید از من پرسید چطور شدی گفتم مامانم راگم کرده ام البته آن موقع من پنج سال داشتم بمن دلداری داد ومرا بر درب یک مغازه که میدانست بامانسبت دوری دارد وحتی صاحب مغازه مرا نمیشناخت تا اینکه دائی من بمغازه آمد برای گرفتن قند وچای وقتی مرادید بخانه برگرداند .

منظورم از این مطلب این بود که کسی در فکر دزدیدن بچه ها نبود واصلا" دزدی نمیشد وپلیس هم پیاده شب تاصبح در خیابانه قدم میزدند وکسی هم جرعت مرد آزاری یا کیف زدن ومبیل دزدیدن وپول گرفتن بزور چاقو از آقایان رانداشت مردم در امنیت کامل بسر میبردند اما حالا مردم جورواجور شده اند از تمام دهات وروستا واز اشخاص رذل وپست وآدم کش پر شده متوریها باکمال بی رحمی وشقاوت جلو یک بچه مثلا" ده سال یابیشتر یاکمتر رامیگیرند بخاط مثلا" هزارتومان پول توی جیبی او وبچه راباچاقو تحدید میکنند ویا کیف خانمهارا میزنند وبیچاره را مقدار زیادی روی خاک میکشند برای مثلا" حد اکثر ده هزار تومان حتی آن شخص بیچاره ممکن است در اثر زمین خوردن بمیرد یا بحال کمابرود یا ناقص بشود یانخاع او قطع گردد نمفهمم این هزار یا ده هزار اینقر ارزش دارد که آدم بکش مرگ بخورد آدم بهتر از این نان است شهر پرشده از یک مشت آدم کش  جانی دزد چاقوکش تجاوز به زن وبچه مردم میکنند حتی بپسر بچه ها اخه این چه شهری شده 

نه کسی رحم میکند ونه کسی هست که این ارذل واوباش رابگیرد ویک تنبیه درست بکن ینظر من باید آنهارا اعدام کنند وابا" شهر بانی هم پر خیالش نیست مامور پلیس از محل حادثه رد میشود اگر به او مراجعه کنی فوری میگوید این محل ماموریت من نیست اگر دخالت بکنم از من باز وخواست میکنند ومرا بزندان میاندازن وپلیس صدوده هم که ا دم گزارش میدهد در مرتبه اول حرف آدم را ندید میگیرند در مرتبه دو م وسم که تماس مگیری میگوید شما دزد ویاآن چاقو کش رابگیرید ماه تا ده دقیقه دیگر میرسیم واین ده دقیقه تا فرداصبح طول میگشد .

ایا این هست معنی بر قراری نظم شهری هررزوز نمیشود که خبر کیف زدن ویا کشتن ویا تجاوز به زن ودختر مردم نمیرسد آیا این است بر قراری نظم شهربوسیله شهربانی اینکه قانون جنگل است بنظر م تاچندوقت دیگر مردم همه مجبور بشوند که به اصلحه گرم یاسرد برا ی دفاع از جان خود بشوند وهمینطر همین الان عده ای به اصلحه سر مثل کار د یاچاقو مجهز شده اند از جمله خود من هر وقت شب پیاده در خیابان میروم حتما" یا بهشوکر مجهز میشوم یاچاقوی ضامن دار چون فکر میکنم که اگر به نهایت رسیدم از آ ن استفاده کنم وخودم را نجات بده گرچه کار بسیار بدی هم هست ولی چاره اینیست باین اراذل واین پلیس .

تازه اگر دزد یاجانی رابگیرید باید حتما" اورا باتعارف بگیرید واگر اتفاقی برایش بیفتد تازه پلیس و دادگاه طرف دزدرا میگیرند که شما چرا این مرد که میخواسته خانه شما اثاثیه شما که حاصل ساله زحمت وکار کردن بوده یکشبه ببرد وشما اورا گرفته وکتک زده اید وخدانکند که در دعوا دست یا پاویاسر اوبشکند فورا پلیس ودادکاه وکیل اومیشوند ودیه قابل توجهی از شخص میگیرند وحال انکه اگر دراین دعوا شخص دزد چاقودرشکم ادم فروکند ویا مال ادم رابدزدد ویا به ناموس شخص تجاوز کند ویا پسر بچه ویا دختر بچه مردم را بدزد فقط برای چندروز زندانی میشود واگر پولوپله داشته باشد وباپرداخت حق وحساب وگرفتن وکیل چندروز دیگر بسلامتی آزاد ودوباره بکارخود

ادامه میدهد ومعمولا" این اراذل بعضی وقتها با مامور پلیس همشهری هم میشود که کلا" پرونده بنفع او میشود چرا نمیدانم مگر بودجه شهربانی از همین مالیاتی که از مردم گرفته میشود یا از درامد ملی که متعلق بمردم میباشد تامین نمیشود پس چرا بجای اینکه بهطرفداری پردازنده حقوقشان باشند بطرفدار دزد بلند میشوند این چه سری است من نفهمیدم شما خواننده عزیز اگر میدانید بمن بگوئید .بامید روزی که تمام ادارات ما بوطیفه خود بنحو احسن عمل کنند همه مردم از همه ادارات راضی وخوشحال باشند انشاالله من هم بتوانم آن روز راببینم .