ترافیک شهری  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1388

شرگت واحد یکی از مهمترین فعالیت های شهری رابعهده دارد که میتواند هم ترافیک شهری را کم کند ورفت وآمد ماشینها بآسانی انجام پذیرد وهم میتواند مردم را بهر نقطه که مایل باشند برساندالبته باید گروهی از مهندسان ترافیک نقشه مسیر اتوبوسهارا تهیه ودر اختیار شرکت واحد بگذرند وشرکت واحد هم بنابر پایه نقشه تنظیم شده عمل نماید اما متاسفانه در شهرما میبینیم که اتوبوسهای حمل مسافر شهری در دونقطه کرمان همیشه پارک شوه اند یکی در میدان مشتاقیه ویکی در میدان آزادی که درهر دونقطه هروقت شما عبور بکنید میبینید چندین اتوبوس پارک شده است حتی در میدان مشتاقیه انقدر تعدادشان زیاد میشود که بعضی وقتها خیابان ناصریه ورودی آن به مشتاق بسته میشو د اگر باورندارید میتوانید مدتی از وقت خودرا آنجا کنار کیوسک پلیس بگذرانید میبینید که حرف من درست است وجالبتر از این که پلیس راهنمایی هم آنجا کانتری دارد اما کوچکترین تذکری به آنها نمیدهد اگر شرکت واحد طرحی پیاده کند که این اتوبوسها یبکار در ایستگاه توقف نکنند ودر کلیه خیابانهای شهر در گردش باشند ومسافرین راسوار کنند وبه جاه ومنزلشان برسانند میبینید که چقدر  طرافیک راحت تر میشود وضمنا" مردم دیگر  ماشینهای خوددرشهر نمآورند مثلا" تمام مغازه داران صبح ماشین خودراجلو مغازه خود تاعصر پارک میکنند اولا" دو لین از خیابان رااشغال میکنند وخیابان راتنگ میکنند دوم اگر کسی بخواه برای ده دقیقه پارک کند جایی ندارد سوم اینکه از طرافیک خیابان کاسته میشود وضمنا" تمام سطح شهر اتوبوس ها دایم در حرکت هستند .

برای مثال از میدان آزادی اتوبوس حرکت کند واز مطهری واحمدی بیاید بطرف خیابان مدرس وآلاشت واز اقبال برکرددبطرف آزادی واز مشتاق بطرف آزادی حرکت کند بعد یکسری بطرف دانشگاه وفرودگاه حرکت کند وباز از آزادی بطرف سیلو کمر بندی دانگاه آزاد وبلوار ششم بهمن ومیدان خواجو واحمدی مطهری وآوآزادی وباز از مشتاق بطرف ناصریه کمر بندی راور وسه پل هتل پارس وآزادی ومشتاق واز مشتاق خیابان شریعتی سه راه شمال جنوبی وخیابان مهدیه خیبان کار وخورشید واز انتهای خورشید به آزادی .

البته من اسم ونقشه شهر کرمان را حفظ نیستم همانطور که گفتم چند مهندس طرح طرافیک جلسه ای تشکیل بدهند وهر راهی که بهتر است انتخواب کنند .

آنوقت میبینید که اولا" طرافیک سبک میشود دود بنزین وگاز کربنیک کمتر میشود مردمی که ماشین شخصی ندارند ویامسن هستندنمیتوانند رانندگی بکنند از اتوبوس استفاده میکنند 

دوما" همه شهر کرمان اتوبوسها در رفت آمد هستند مثلا" یک وقتی محل کارمن در خیابان زریسف بود من یکنفر میبایست باماشین بمحل کار خود بروم حالا اگر اتوبوس بود من دیگر ماشین نمیبردم وبا اتوبوس میرفتم توجه کنید اگر این طرح پیاه شود چقدر بنزین کمتر مصرف میشود وچقدر دود وکربن کمترمیشد .

ومسئله تاکسی رانی هم همین طور دقت کنید تمام تاکسی ها خطی کار میکنند اگر کسی بخوهد از آزادی مثلا" به خیبان آلاشت برس باسه تکسی خطی بمنزل برسد کرایه که گران میشود بجای خود آدم باید در سه منطقه سوار وپیاده شود تابمنزل یامحل کارخود برسد چطور میشد روی تمام تاکسیها تاکسیمتر میگذاشتند وآدم یکجاسوار میشد وباهمان یک تکسی به محل کار یامنزل خود میرسید دضمنا"یکی از اثار آن این است که دود دریک نقطه متمرکز نمیش ودائما" درحال در حرکت به تمام نقاط بود و تراکم آن کمتر میشد ومسافرین هم راحت تر وسریع تر به مقصد میرسیدند ومردم هم بایک یادونفر سرنشین باماشین به خیابان نمی آمدند حتی میشد اگر چنین ماشین را پلیس دید جریمه کند شمامیتوانید ببینید دقت کنید تمام ماشینها بایک سرنشین درحرکت هستند.