تغیر اخلاق مردم کرمان  چاپ
تاریخ : یکشنبه 10 خرداد‌ماه سال 1388

همانطور که قبلا" عرض کردم این حرکات واین رفتارها از مردم اصیل کرمان نیست واگر زندگی اشخاصی که کارهای ناشایست میکنند مطالعه ودقت بکنید میبینید این اشخاص کسانی هستند که بدلائلی یکدفعه به مقدار زیادی پول وثروتی رسیده اند حالا یاملک کسی رابزور تصاحب کرده اند یا مقداری زمین داشته وپسته کاری کرده ودر این زما ن که قیت پسته بالا رفته بپولی رسیده یاعموی بی فرزندی ذاشته فوت کرده ویا در کارقاچاق وفروش موادمخدر بوده وبون توجه باینکه چه ظلمی به مردم کرمان میکن ویا شخصی که واقعا" خداوند خواسته اند پولدار شود اینها تازه بدوران رسیده هائی هستند که مقداری پول بدست آورده مماشین مدل بالا ی شیکی خرداری کرده وبرای هر بچه از بزرگ تاکوچک ماشین خریده ودر بلوار خانه ساخته خانه اش را پر کرده از وایل ولوازم ویکدستگاه ماهواره هم خریداری کرده وتمام کانالهای خوب وبدرا باز گذاشته وکلیه خانواده از زن ومرد بچه وبزرگ تمام فیلمهای خوب وبد را از سکسی وماشین رانی وفیلمهای فاسد کننده که تمام حرکات زنهای فاسد ومردهای بی رحم وفاسد که این فیلمها توسط عده ای اشخاص که دنبال کسب درآمد هستند یافیلمها ی شیطانی که توسط عده ای شیطانپرست تهیه وببازار عرضه میشود ویا فیلمها ی دزدی وآدم کشی وزنهای لخت وحتی نشان دادن جنایات وآدم کشی های بسیار وحشتناک که این نمونه فیلمها در کشور خودمان هم مد شده که تمام راهای دزدی آدم کشی وادم ربائی ووتجاوز به زن ودختر وحتی پسربچه ها را دقیقا" آموزش میدهند وحتی انواع طرق آدم کشی وآدم ربائی واین جوانان نوخاسته دریک محیط ماهوارهای قرار میگیرن وپدر ومادر هم بعلت بیسوادی ( منظور من از بیسوادی این نیست که خواندن ونوشتن بلد نیستند این روزها همه مردم این چند کلمه رابلدهستند بخوانندویابنویسند) منظورم یواد اجتماعی سواد تربیتی سواد نوع دوستی ندارند بچه ها هم که هنوز عقلشان کامل نشده فکر میکنند که این کارهارا باید بکنندمیبینی اکثر آدم کشی ها آدم ربائیها دزدیهاوتجاوزات براساس دیده همین ماهواره بوده است . مثلا" درخیابانهای بلوار وحتی جاهای دیگر میبینی جوان هیجده یا نوزدهساله ای پشت یک استیشن تویوتا یا ویا سواریهای هندا هیونداوسوزوکی ویاهمین ماشینهای ساخت خودمان نشسته ودر خیابان امام جمعه ویا هزار یکشب که پنهای انها بیشتر از ده متر نیست با ترمز دستی باسرعت هشتاد نود کیلومتر دورمیزنداصلا" فکر نمکند وحتی بنظر من فکر نمیتواند بکند که اگر شخصی فرق نمیکند چه بررگ باشد یا کوچک بیهوا بدون اینکه متوجه باشد که این اقا پسر چکار میخواه بکن به وسط خیابا ن بیاید چه اتفاقی خواهدافتاد این عمل زشت وبد راانجام میدهد

از نظر او فقط خود نشان دادن است یعنی عقده خود نشان دادن واین طور خودش را معرفی میکند که ای مردم من قبلا" پسر یک شخص بی سرپا بوده ام وحالا پدرم از یک راهی که در بالا ذکر کردم پولدار شده ایم .

وحتی اگر پدر ومادر اوهم ببینند یک خنده رضایت بخش میکنند وحتی تشویق هم میکنند وحال انکه فکر نمیکنند اگر آن شخصی که باماشین برخورد کرده پسر خوداشان باشد چه میکنند وچه قشقرغ راه میندازند