تغیر اخلاقی مردم کرمان  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 19 خرداد‌ماه سال 1388

سلام ببخشید چندروزی است که کلمه ای برای خوانندگان عزیز ننوشتم چون مقداری سرگرم بازیهای انتخاباتی بودم و درخیابانه پرسه میزدم ومردم را مشاهده میکردم که چطور میخواهند رئیس جمهور خودرا انتخاب کنند .

اتفاقات خیلی جالبی رادیدم که مردم درخیابانها میریزند ودسته راه میاندازند وتعدادی از اراذل واوباش راه میافتند وبنفع یکی از کاندید ها شعار میدهند واکسر این افراد از همین کسانی بودن که بامتور سیکلت خود کیف خانمها وجیب بجه ها وپیرمردها وپر زنها را میزنند واین از شأن یک شخصی که ادعای ریاست جمهوررادارد بدور است واگر انسانها عاقل باشند کسی که این بلواها وسروسداها راراه میاندازد با شخصی که میخواهد رئیس جمهور بشود مقایسه میکند ومتوجه میشود که از یک جنس بایدباشند که چنین چیزی رادوست میدارند همانطور که در مناظره مشاهده کردیدوما دیدیم که بخاطر یک پست چه حرفهابهم زدند وهمان نبود که بهم فحشهای خانوادگی هم بدهند ومن از این موضوع بسیار متاسفم همه همدیگر را دزد جانی آدم کش قلمدادکردندواینکه عده ای پول مملکت رابرداشته وخارج کردند انشاالله حقیقت نداشته باشد واگر خدای ناکرده حقیقت داشته باشد جماعت مردم باید نمازهائی که خوانده اند وبه این آقایان اقتداکرده اند اعاده کنند چون نمازی که پشت سر اینجماعت خوانده شده درست نیست وهر کس که پیش نماز میشود باید یادم نیست ولی حدودن سی خصلت را دارا باشد از جمله  زانی نباشد دزد نباشد مشروب خور نباشد حرامزاده نباش (البته حرامزاده این نیست که زن شوهر دار از شخص دیکری غیراز شوهرش بچه دار شود بلکه هرکسی که مال حرام از قبیل نزول غصبی دزدی چپاول کردن ) از این قبیل به زن وبچه خو بخوراند بچه های او حرام زاده میشوند واین شرایط نشان میدهد که خیلی باید برای انتخاب پیش نماز انسان زحمت بکشد وشخصی راپیداکند که دارای تمام این شرایط باشد چون انسان پشت سر هرکس که نماز میخواند قبول میکند تمام چیزهائی که در شخص پیش نماز است وخدا هرجا (بهشت وجهنم )که شخص پیش نماز رامیفرست مرید راهم همانجا میفرستد ونمیتوان گفت که من نمیدانستم که ایشان اینجوری است وظیفه شخص این است که بگردد وآن پیشنماز واجد شرایط راپیداکند .

درهر صورت از نظر من این رفتار انتخاباتی صحیح نبود وتنها ثمره آن برای ما این بود که این آقایان راشناختیم واین افرادی که در این بلوا بنفع سخصی تظاهرات میکردند.وحالاماندم که باید به چه کسی رای بدهم واگر رای ندهم بهتر نیست .تمام مردمی که عاقل بودند یادر خیابان ایستاده تماشا میکردندو ممسخره میکردند ویا باتوحین های مودبانه باهم از این جماعت انتقاد میکردندومن نمیدانم که چطور شورای مسلحت نظام ونگهبان سلاحیت این آقایان را تأید کرده  

بگریم مردم تاعاقل نشوند ودرک فهم آنها بالا نرود همیشه از چیز ها دیده میشو د ولی بنظر من جماعتی از نویسندگان  دانشمندان واقتصاد دانان ومتخصصین فرهنگ اجتماعی وروحانیون باید بصورتی بیطرفانه یک کانال تلویزیونی مخصوص راهنمائی مردم در اختیار بگیرندومرتب در این موار ذکر شده بحثها ومیز گردها تشکیل بدهند مردم را به راه درست بکشانند میبینیم که مثلا" درموردبورس که بمامردم بی بضاعت اصلا" ربطی ندارد وفقط مخصوص پولدارهاست میز گردها تشکیل میشود وساعتها حرف میزنند ویادرمورد دیگر کارها ئیکه بدرد طبقه پرجمعیت که در خط صفر توانمندی اجتماعی هستند نمیخور د ساعتها حرف زده میشود ولی در مورد ادب اجتماعی طرز رفتار مردم بامردم وبالابرد ن شعور مردم که به هر حرفی گول سیاسیون  رانخورند وخودشان درمورد خودشان مملکتشان شهرشان وخلاصه زندگی اجتماعی خودشان تصمیم گیری بکنند وچیزی راکه میخواهند انتخاب کنند .

وضع مادرست مثل کسی هست که میخواهد یک نان پنیری بخرد وبخورد وشکم خودرا سیر کند حالا اگر شخس ثالثی باشد که مرتب بشمابگوید این پنیر رانخر وآن پنیر را بخر واز اینجا نان نخر از انجا بخر نان هایش زیباترند یا بسته بندی آن پنیر قشنگتر است هرچه بگوئی آقا من گرسنه ام میخواهم یک چیز بخرم وبخورم بگوید نه توداری اشتباه میکنی آنچه که من میگم بکن .

آیا این بنظر شما صحیح است که آدم قادر نباشد در خانه خودش چیزی را که دوست میدارد انتخاب بکند.

مثلا" فکر نمیکنم کسی باشد که مثائل نماز وروزه وحج ووضووغسل رانداند دیگر باید در جهات بالاتر دی صحبت کرد مردم را باید در هر چیز ی طرقی دادواینطور نباشد که هرکس هرچه گفت ما عمل کنیم مردم باید شعورشان درهر مورد در هر چیز بالا برود مثلا" اگر اطلاعت فنی اتوموبیل در مردم بالا رود هیچ گاه مکانیک نمیتواند سرش کلاح بگذارد ویا اگر نرخ مواد غذائی مرتب در اختیار مردم باشد مغازه دار مجبور است که نر خ رادرت حساب کند نه گرانتر .نه ارزانتر شما در کرمان هچیز که بخواهید بخرید هرجای شهر یک قیمت مخوص بخود دارد واگر اعتراض هم بکنیم فروشنده باکمال قرتمندی به خریدار اعتراز میکند و آخرش هم میگوید میخواهی بخر نمیخواهی برو واشخواص معمولا" در اثر بی اطلاعی میخرند .

در شهر یزد میگویند اگر مغازه داری گران بفروشد مرد م دیگر از اوچیزی نمیخرند ولی ما کرمانیها بخاطر بقول معرف (قچض) هم که شده وبخواهیم جلوی مرد م ژست پولدار بودن رابگیریم ویا پولدلدار هم هستیم برای نشاندادن خود به فروسنده میگیم از آن اعلاهاش بده آنهم برای اینکه ماراباد بکند یک چشم بلندی میگوید وهمان مواد معمولی رامیدهد ومبلغ زیدی هم ازمامیگیرد وحتی اگر ادم از بزرگترین پولدارها باشد اقلا" بخاطر مردمی .که ندارند ونمیتوانند این پولهارا بدهند از این کار خودداری کنیم اگر دقت کنید در این موار به مورد های زیادی از این قبیل برخور خواهید کرد که اینها همه اشکالات اجتماعی ما بعلت عدم آگاهی به فرهنگ اجتماعی وفرهنگ رفتاری ما میباشدوتضیح بیشتر من هم باعث خسته شدهن خوانندکان عزیز میشود .