حمل ونقل عمومی شهری  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 3 تیر‌ماه سال 1388

ببخشید که بعداز چندروز قطع خط اینترنت اینجانب (البته بعلت عدم پرداخت ابونماه )بود ودراین مدت من فکر میکردم که همه اینترنت قطع است اما بعدا" متوجه شدم که این طور نیست وپاز پرداخت وجه آن دوباره وصل شد .

اما راجع به حمل ونقل شهری باید مهندسین طرافیک شهری یک فکر اساسی بکنند زیرا درکرمان اتوبوسها در یک مسیر معلوم رفت وآمد میکنند واکثرخیابانها اتوبوس رفت وآمد نمیکند و تکسی هم که معمولا" درخیابانهای پر رفت آمد مشغولند وباید اداره تاکسی رانی وشرکت واحد درهم ادغام شوندوباهم خیابانهارا سرویسدهی کنند .

مثلا" در تمام خیابانها اتوبوس داشته باشدودونمونه تاکسی هم باید داشته باشد یک سر تاکسی خطی مثل اتوبوسها ویک سری تاکسی که مجهز به تاکسی متر باشند چون الاآن نرخ تاکسیها بنسبت عدل وایمان صاحب تاکسی فرق میکند واکر تاکسی مجهز به تاکسیمتر باشد وفقط همان مسافر اول را بمقصد برساند نرخ تاکسی مشخص میشود ودیگر دبه ای درکار نخواهد بود وحرف اداره مرکزی هم محکم وپابرجامیماند وتاکسی های خطی هم یک مسیر مساوی برای همه درنظر گرفته شود مثلا" تمام مسیر هارا دوکیلومتر در نظر بگیرند واین دوکیلومتر یک قیمت مشخص داشته باشد واین قیمت ثابت باشد دیگر کسی نمیتواند خطا بکند چون اکنون وقتی سوار تاکسی میشوید هرقیمتی که راننده بخواهد میگیرد واگر بخواهی باراننده بحث بکنی میدانید که باجماعت راننده نمیشود بحث کردچون آخرش به دعوا وکتککاری میکشدوباید مقررات شدیدی در بین باشد که نهمسافر ونه راننده باهم بخاطر کرایه درگیر نشوند .

واتو بوسها هم در تمام خیابانهای اصلی در حرکت باشند تا مردم بنوانند به راحتی بمقصد برسند