میدان مشتاقیه  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 13 خرداد‌ماه سال 1389

هرروز از میدان مشتاقیه بخاطر کارم میگذرم وهمیشه دراین فکرم که چرا شهرداری وشهربانی فکری بحال این میدان نمیکنند اتوبوسهای خط واحدکه بعضی وقتها ۷الی ۸ دستگاه میشوند خالی بدون مسافر پشت سرهم میایستند تااینکه ورود وخروجی خیابان ناصریه را کلآ مسدودمیکنند وراه رامیبندند وراه بندان عجیبی در میدان وناصریه بوجود میاید وعجیب ترانکه پاسگاه پلیس راهنمایی هم مقابل همین ایستگاه برابر خیابان شریعتی قرار دارد وهمیشه چند نفر پلیس راهنمایی با اتومبیل های راهنمایی وسط خیابان پارک کرده اند وفقط به اتومبیلها شخصی توجه خاص دارند وجالب اینجاست که باوجود راه بندان بوسیله اتوبوس ها مرتب از بلندگوهای ماشینهای پلیس بالهجه کرمانی خیلی غلیظ فریاد میزند سواری مثلا پیکان شماره فلان راه را باز کن وبهیچ وجه به اتوبوسها کاری ندارند.                                                                                                   اگر  اتوبوسها مسافر در این ایستگاه ندارند چرا شرکت واحد انهارا به خیابانهای دیگر که مردم منتظروسیله نقلیه هستند نمیفرستد و اگر مسافر هست چرا سریع انهار روانه نمیکنند تعدادی مسافر سوار کنند وبقیه را در طول راه سوار نمایند یا واقعا مسئولین مدیریت ندارند واگر ندارند چرا انهار کنار نمیگذارن وشخص وارد ودانایی جایش بگذارندکه بتواند بایک برنامه نویسی دقیق اتوبوسهارا در سطح شهر بحرکت در بیاورد وتمام مسافرین بدون وسیله نباشند ضمنا اتوبوس وسیله نقایه عمومی هست وهمه جاباید باشد . 

این موضوع نمیدانم که چه اتفاقی میافتد که هم چشم ریس پلیس این اتوبوسهارا نمیبیند وهم شهردارمحترم  مد نظر قرار نمیدهند وهم جناب استاندار نمیبینند من تقاضا میکنم از جناب استاندار وشهردار ورئیس پلیس محترم هفته ای یکبار قدم رنجه بفرمایند وبااتومبیلی که از طرف دولت در اختیارشان هست وبنزین هم از جیب دولت مصرف میشه یک سر توی خیابانها بزنند وموضوعات را از نزدیک مشاهده کنند ویک فکر اساسی بحال ای مردم بیچاره کرمان بکنند. 

ما توقع نداریم جناب استاندار همانطور که از فامیلشان مشهود است باندازه ده مرد فعالیت بکنند اگر باندازه یک مرده فعالت بکنند کرمان رابس است .