خوی حیوانی انسان  چاپ
تاریخ : شنبه 10 مرداد‌ماه سال 1388

انسانها دارای خوی حیوانی خیلی قوی هستند که این خوی حیوانی تازمانیکه انسان ضعیف است از خود بروز نمیدهد وهمینکه قوی شد شروع میکند به بروز دادن اگر دقت کنید بچه تازمانیکه ضعیف است تابع پدر ومادر وحتی خواهر وبرادر بزرکترخود میباشد اما همینکه احساس قدرتی بکند حتی خیلی ناچیز شروع به قدرت نمائی میکند اول سعی میکند که از زیر بار دستورات خواهر وبرادر بزرگتر خود خارج شود وکم کم گوش به حرفهای آنها نمیدهد وبعد کمی قوی تر که شد دیگر هیچ گونه احترامی هم به برادر وخواهر خود نمیگذار وهمینکه قدرتش بیشتر شد همین کارا با پدر ومادر خود میکند تا اینکه میبینی در محله خود شروع به قدرت نمائی میکند دعوا وکتک کاری میکند واگر ادم احمقی باشد این راه راادامه میدهد تاجائی که کارش به چاقوکشی وادم کشی وآدم ربائی میرسدوعاقبت اویا زندان ویا اعدام است درست مثل حیوانات که همدیگر را گاز میگیرند وپاره میکنندوعاقبت بوسیله حیوان قوی تری کشته میشوند و این جای اورا میگیرد واگر با شعورترباشدوکم سیاس سعی میکند تابوسیله درس خواندن یا تجارت وکاسبی خودرا بالا بکشدحتی ممکن است از لباس ونان وغذای خود وخانوادهاش بزند ولی صاحب مال وپول بشود.

 مثل کسی بعداز دیپلم در اداره ای استخدام میشود تا زمانی که کارمند ساده ای است همیشه وجلو همه حتی  برای خدمتگذار اداره تعظیم وتکربم میکند اما همینکه دانشگاه اگر قبول شد میبینید که قدر ی در رفتار وکردار او تغیراتی بوجود میآید وخود رابرای دیگران بقول ما کرمانیها میگیرد 

وشروع به اظهار فضل ودانش کردن برای اینکه بگوید من از شما بالاتر م تامدرکش رابگیرد واورادر پست سرپرست قسمتی بگمارن میبینی که میخواهد پوست از سر اشخاصی که تحت نظر اوکارمیکنند  

بکند وشروع میکند برای دو یاسه نفر پرسنل زیر دست قدرت نمائی کردن وشروع میکند به تملق روئسای بالاتر از خود راگفتن تا پست ومقامی بالاتر بگیردونسبت به پرسنل خود بی چشم ورو میشود که روئسای مربوطه هر کار خلافی که گفتند او از جان ودل میپذیرد وانجام میدهد وبعد از انکه موفق به گرفتن پست رئیس ویا مدیر اداره شد همینکه متوجه شد که اگر کارمندی را بخواهد اخراج بکند راحت میتواند شروع به آزار واذیت همکاران سابق خودرا کردن وهرکدام کوچکترین اعتراضی کردنداورا اخراج میکند ولواینکه خواسته اوخلاف باشد  وحق باکارمند باشد وحتی اگر کارمند اخراج شد خانواده اومتلاشی میشوندچون من خودم شاهد این منطره بودم در 

اداره ما راننده ای راکه هم مسن بود وضمنا" تریاک هم میکشید بدلیل اعتیاد اورا اخراج کردند این مرد راننده گریه کنان بمدیر اداره که تصمیم بر اخراج او گرفته بود میگفت آقای مدیر عامل من بیست هشت سال شابق کار دارم اجازه بده این دوسال بهر طوریکه صلاح میدانید در هر جائی که شما 

دستوردادید من کار کنم بعد باز نشست میشوم میروم مدیر عامل در نهایت رذالت میگفت تو داری  از بیتالمال دولت پول میگیر ومیروی تریاک میکشی ومرد بیچاره میگفت آقای مدیر من اگر حقوق نگیرم من هیچی این زن وبچه من چه بکنند باکمال بیشرمی گفت من نمی دانم بروند جنده بشوندواین مدیر احمق نمیفهمیدک که اگر خدابخواهد که میکند همن کار راسرش بیاورد چه میکنداین پیرمرد مسن در زمان جوانی تمام این روستاهای گرم بم جیرفت شهداد راگشته گرسنگی خورده وبخاطر ماشین خرابش کیلومتر ها  پیاده تایک آبادی آمده تاماشین را سالم برگرداند وحالااین آقاباداشتن پارتی پستی گرفته وزیر باد خنک کولر برمسند نشسته ونمیداند که اوچه کشیده چه رنجهابرده وحتی تریاکی شدنش هم شاید بدلیل خستگی بوده که اول برای رفع خستگی وبعد دامن گیر اوشد ودر حقیقت ضامن اعتیاد او دولت بوده چون میتوانست این اشخاص که به  دهات دوردست گرم میروند در برگشت آزمایش کند همان روز اگر علامت اعتیاد دراومشاهده میشداورا در قسمت شهری نگهداری کنند .وهمین طور میبینی که مقام بالاتر میرسدبحد وزارت ودراین مقام چون احساس میکند قدرت میکند.آدمی دراینجا ظلم های عجیب وغریب میکند جلو مال ومنال مردم رامیگیر د آدم میکشدالبته بصورت محرمانه خانواده هارا از هم میپاشد وهمینکه پست بالاتری گرفت دیگر ظلمها وآدمکشیهاروبرملامیشودچون دیگر ترسی از کسی نداردومیتواند هرکسی راکه بخواهد نابودکند وکسی هم جرئت مقابله بااونیست البته این طرز فکرها فانی است زیرا تمام پادشاهان ظالم درآخر کارشان به دیوانگی کشیده شده یا آنهارا به وضع بدی کشتند  حکایت محمودافغان رابخوانید ویا نادرشاه ویاکسان دیگرالبته این انحراف های از راه خداوند عالم سزای های سختی هم در این دنیا وهم در آن دنیا دارند خداوند آخر عاقبت همه مارا ختم بخیر کندومن معتقدم که انسانها اول باید آن خوی حیوانی خو د که از روح حیوانیشان سرچشمه میکیر در کنترل بگیرند وبا نیروی عقل جلو سر کشی های خوی حیوانی خودرا بگیرند تا هم مردم از اوراضی باشند وهم خداوند ودر هر پست ومقام که باشد باید اول فکر کند اگر خوداو زیر دست چنین شخصی بود چه میکرد.

البته درقدیم اصطلاحی داشتند ومیگفتند تادر ساختن بچه ای  خللی  نباشد اوظالم وجنایت کار وبی رحم وقسی القلب نمیتواندباشد.

حالا اگر این اشخاص عقلشان بکار بیندازند وجانب حقیقت رابگیرند وانچه درست وصحیح است انجام بدهند از تمام این بلواها جنجالها و ادم کشی ها وآبروریزی ها جلوگیری میشود