از بین رفتن اثار تاریخی کرمان  چاپ
تاریخ : دوشنبه 24 خرداد‌ماه سال 1389

چندروز پیش هوس کردم سری ببازار ومیدان گنجعلیخان بزنم وضمنا سری بدوست قیمیم که عتیقه فروش هست بزنم ونگاهی به عتیقه جات بزنم وارد بازار شدم دیدم که کف بازار سنگ 

فرش کرده اند تعمیراتی شده بود از چهار سوردشدم تا چند قدمی بعداز میدان گنجعلیخان دیدم 

که از اینجاببعد تعمیرات تمام شده وسنگکاری کف هم بپایان رسیده ودیگر خبری از تعمیر ترمیم  

نبود وبازار بهمان قیافه پنجاه سال پیش حتی بعضی مغازه ها هم تعمیراتی انجام نداده بودند در صورتیکه این بازار بعلت قدمت زیاد وطولانی بودن دارای ارزش زیادی هست واگر توریستی بکرمان بیاید حتمآ تمام بازار را بزدید میکند رفتم رسیدم به کاروانسرای گلشن وارد کاروانسراشدم دیدم یک ر ف ان تعمیر شده وطرف دیگر بحال خود باقی گذاشته شده بسیارغمگین شدم هم از بازار وهم از کاروانسرا راه افتادم وفکر میکردم اینها جزو تاریخ کرمان هستند چرااینقدر بی توجهی بانها میشود همینطور که میرفتم رسیدم به کاروانسرای وکیل دیدم که یک قفل بزرگ بان زده اند فکرکردم که لبد اینجا دیگر میراث فرهنگی خجالت کشیده درب رابسته که مردم ببازدید نروند راه را ادامه دادم نگاهم افتاد به اولین دبستان دخترانه (حیاتی ) که قدیمی ترین مدرسه دخترانه کرمان است کاشی کاری سردر ان هنوز هست . 

یک قای اجیل فروش درداخل سردر ورودی این مدرسه دکه درست کرده وبساط پهن کرده مشغول فروش است توی دلم فکر کردم که مردک چرااینجار ا گرفته بعد فکر کردم نمیشود بدون مجوز این کارا کرده باشد باخودم گفتم ممکن است اموزش وپرورش اینجارا اجاره داده اند که این مرد باقدرت مشغول فروش نخودچی وکشمش وابنبات وشکلات شده بعد فکر کردم مگر این چقدر اجاره دارد که اداره اموزش وپرورش بااین اسم دهن پرکن محتاج به اجاره این سردر باشد راستش یک فکر دیگرهم کردم فکر کردم شاید مسئولین از پیشخود اجاره داده اند واجاره را میخورند. 

چه میشه کرد وقتی ادم این جور مناظر را میبیند هزار ویک فکر بد وخوب به ذهنش میرسد البته خدابهتر میداند. 

فکر کردم که اموزش وپرورش میتوانداین مدرسه را یابصورت مدرسه ه نگاه میداشت یا انرا موزه میکرد موزه اموزش وپرورش عکسهای مدرسین معلمین قدیمی شاگردان اول قدیم وجدید و لوازم تدریس وکتابهی مدرسه قدیم را خلاصه تمام چیزهای که معلمی قدیم برای اموزش مصرف میکردند دراین موزه بنمایش میگذاشتند ویا چیزهای دیگر وحتی نمیدانم که چرا اداره میراث فرهنگی که این روزها روی هرخرابه ای که صاحبش میخواهد انرا تبدیل به احسن بکند دست میگذاردو این سردر زیبا وبزگ واولین مهد ازاذی زنان کرمان بوده نمیبیند وسکوت کرده وچیزی نمیگوید.همانطور که اول عرض کردم خدابهتر میداند .