فعالیتهای شهرداری کرمان  چاپ
تاریخ : جمعه 14 فروردین‌ماه سال 1388

از کارهای جالبی که درشهرمامیشود برچند قسم هستند که در ذیل به شرح آنها میپردازم 

1- کارهای ساختمانی 

2-کارهای جدول بندی خیابانها 

3-اسفالت خیابانها

4- پیادروها 

5 - تعریض خیابانها

6- ساختن میادین وگل کاریها

7-ساختن پارکها

8-سختمانهائیکه در تعریض خیابانها باید خریداری شود

9-اسفالت کوچه ها

10-کندن خیابان وپیاده روهابوسیله ادارات .آب .برق .تلفن .گاز .اگو 

1-کارهای ساختمانی 

بعلت نداشتن اصول صحیح وناصحیح بودن قوه اجرائی باعث سرگردانی مراجعین میشود برای مثال وقتیکه شخصی برای گرفتن پروانه ساختمان به شهردار مراجعه میکند باید مدتها تمام کارهای خود راکنار گذاشته وباهزینه مقدار زیادی پول که صرف حق وحسابهای متعدد میشود پس مدت زمان زیادی شاید بتواند پروانه ساختمان بگیرد در صورتیکه این مجوزها پس از رعایت مقررات بدون هیچگونه سرگردانی مراجعه کننده مطابق قانون برای پیشرفت سریع آبادانی وزیباشدن شهر به کارفرماداده شود.

ضمناباگرفتن حق وحساب نقشه ساختمان وومحاسبه در اسکلت فلزی ساختمان در نقشه ها تغیر داده نشود .

بطور مثال شاهد ساختن ساختمانی که یکی از اقوام درشروع خریداری کرده بودم ساختمان بااسکلت ومحاسبه عالی وپارکینگ بفروش رسید اما بعداز اتمام میزان ضخامت آهن ها قدر کمتر 

وبعضی قسمتها بکلی حذف وساختمان سرایدار که مبیایست یک سویت پنجاه متری باشد دوعددپارکینگ از ساختمان حذف وبه سرایداری اضافه شده بودوسرایداری تبدیل به یک اپارتمان صدوبیست متری شده وبقمت گران فروخته شد که در نتیجه ساختمان فامیل مادرسند باپرکینگ 

درفضای بسته بود اما در عمل پارکینگی وجود نداشت ومدتها با همسایگان برسر این مسئله دعواداشتند

2- کارهای جدول بندی خیابانها

شهرداری هرساله اقدام به کندن جدولهای خیابانها مینماید هرکس هم که نگاه میکندمیبیند واقعااین جدولها احتیاج به تعمیر وتعویض دارند اما واقیت این است که شهرداری بایک کارخانه بلوک سازی قرارداد بسته وبر اصول قانون حق وحساب عمل میشود یعنی بلوک ساز هر اشخالی که ساخت شهرداری میخر د بشرط انکه حق وحسابش برسد وبدین سبب باید هرسال بلوکها عوض شوند والا هم بلوک ساز ورشکست میشود وهم جیره ماموران شهردار ی قطعمیشود.

چقدر خوب بود که شهرداری هم حقوحساب میگرفت وهم از مصالح ومواد ساختمانی عالی استفاده میکرد که این عمل دارای چندخاصیت است .

1- مردم از شهردار کمال رضایت راداشتند وامکان انتخاب او برای بار دوم وسوم زیاد بود 

2-این محکم کاری باعث میشد که جدولها سالهای سال بمانند وهم جنبه تاریخی وجنبه بادگار پیداکند مثل بناهای تاریخی 

3-همه مردم بجای لعن ونفرین بر سازنه دعای خیر میکردند

4-هزینه تعمیرات هرساله رامیتوانستندصرف کارهای بهتر برای زیباسازی شهر بکنند ازجمله ساخت مجسمه های زیبا از شعرا .نویسندگان .علما.دانشمندان کارهای زیبای مجسمه سازان ودانشجویان هنر که این خود دوخاصیت بسیار عالی دارد یکی صنعت مجسمه سازی در شهر رواج پیدامیکند وهنرمندان راتشویق به فعالیت میکند وهم درزیبائی شهر تاثیر زیادی دارد .

یاباساختن پل های فلزی وراهای زیر زمینی راه عبور مرد ووسائط نقلیه راحت میکر د ویا باگذاشتن چراغ قرمز راهنمائی ودوربین های راهنمائی از خلاف خلافکاران جلوگیر ی میکرد .

ویااین پول صرف ساختن پارکهای شهر میشدوزیبا سازی وامنیت آنها بشود تامردم درموقع فراعت باخیال راحت درامنیت کامل از زیبائی پارک استفاده بکنند .

ناگفته نماند که تمام پارکه جای معتادین چاقوکش ها واوباش شده که انسان نتنها باخانواده میترسد به پارک برود بلکه مردهای هم اگر از جنس این اوباش نباشد میترس

ضمنا درراستای انجام همین کارها شهرداری و....میتوانند استفاده های خودرا نیز منظورنمایند

3-اسفالت خیابانها

هرساله شاهد این بوده اید که در آخر سال شهردار بفکر تعمیر اسفالتهاوروکش کردن اسفالتهامیافتد همه میگویند چقدر شهرداری زرنگ شده . درصورتیکه این هزینه ها باید از اول سال که بودجه اعلام میشود شروع گردد امابعلت ندانم کاریها نمیتوانند هزینه کنند ودر آخر سال برای اینکه بودجه برگشت نخوردوضمنادراین طریق کار لفت ولیس کردن وسند سازی راحت تر هست انجام میشود .

درضمن دربعضی مواقع خیبان را خراب میکنند اما پولها بعلت تقسیمات زیا تمام میشود واسفالت خیابان میماند برای سال آینده اینکه میبینید مردم دائما در رادیو شکایت میکنند علتش ایناست