آیا کرمان اداره ای بنام راهنمایی دارد یاخیر ؟  چاپ
تاریخ : جمعه 28 فروردین‌ماه سال 1388

متاسفانه اداره راهنمایی کرمان فعالیت مفید ندارد که از  ترافیک شدیدجلو گیر کند فقط تنها چیزی که مامردم کرمان میبینیم همه اش حرف واز خود تعریف کردن است وهیچ عملی که باعث از بین رفتن ترافیک بشود انجام نمیدند در تمام خیابانه اتو مبیل ها دوبله پارک میکنند ومیروند درست مثل اینکه در این خیابان باید دوبله پارک کرد ومثل خیابان احمدی بخصوص سر چهارراه  خیابان مطهری ومیدان آزادی میدان مشتاقیه که ملک رسمی اتوبوسها شده جالب اینجاست که پشت سرهم اتوبوسها پارک میکنند انگار ملک شخصی شرکت واحد است خیابان رابند میاورند جالبتر اینکه پاسگاه پلیس راهنمایی بادویاسه بنز راهنمایی درست روبروی ایستگاه اتوبوس واقع شده ابدا" پلیس نسبت به این عمل رانندگان هیچگونه اعتراضی نمیکند . نمیدانم که آقای رئیس راهنمایی از این محل یامحل های دیگر بازدی نمیکند ؟ اگر اتوبوسها زیاد هستند  مسیر آنهارا درخیابانهائی که اتوبوس نیست قرار بدهند ویا اتوبوس سر ایستگاه توقف نکند بمحظ سوار شدن چند نفر راه بیفتد ومسافرین بین راهی راسوار کند واگر از ایستگاه اول اتوبوس پرشود دیگر جائی برای مسافر بین راهی نیست .

تنها خیابانیکه اتومبیل های پلیس در رفت آمد میباشند فقط از آزادی تا میدان مشتاق است آنهم فقط پلیس بابلند گو به ماشینهائیکه دوبله پارک کرده اند اخطار میکن که حرکت کنید وحتی نمیایستد که ماشین متخلف اقلا" راه بیفتددوسریع از محل میگذرد بهمین دلیل پنجاه درصد ترافیک بهمین دلیل است .

فقط چیزی که مامیبینیم آقای رئیس پلیس مآیند به جلو دوربین تلویزیون مرتب میگویند ما این کار راکرده ایم وآن کاررا انجام داده ایم در صورتیکه پلیس راهنمائی جرئت جریمه کرد ن حضوری ندارد فقط اگر صاحب ماشین نباشد آنهم یواشکی قبض جریمه رامینویسد وبه شیشه میچسباند.

این چه پلیس راهنمائی است چندین موتور پلیس دارند ولی در پارکینگ خوابیده اند ویکی درخیابان در رفت آمد نیست اگر هم باشد از درجات پائین میباش و افسران جزءهم میترسند درخیابان باموتوررفت وآمد کنند . 

اگر تصادف بشود راننده متخلف برای اینکه از محلکه خلاص شود فورا" دست به چاقو میشود وابدا" درآن محل نه پلیس راهنمائی هست وحتی پلیس های معمولی هم نیستند که اقلا" شاهد وگواه کتک خورده یاچاقو خورده باشند.

شخص تعریف میکر د در کوچه آسیابا بودم دیدم چند نفر موتوری باچوب بدون دلیل افتادندبجا ن ماشین های پارک شده ودر حال حرکت زدند شیشه تمام ماشینها راشکستند ازجمله ماشین همین دوست من میگفت در همین بین یک موتور پلیس شهربانی بادونفر پلیس رسیدند گفت من که از این ماجرا ناراحت بودم پریدم جلو پلیس ها گفتم سرکار ببین اینهاچکار دارندمیکنند برو 

آنه را جلب کن .

پلیس لبخندی زد وگفت من غلط میکنم اینها مراهم میزنند گفتم تواصلحه دار ی چطور میترسی اقلا" یک تیر هوائی بزن باز گفت  اولا" فشنگ ندارم دوما" اگرهم فشنگ داشتم نمیزدم پرسیدم چرا؟

گفت اگر این گلوله بهر دلیلی به یکی از اینها بخور فردا من رابدگاه میگشند ومحاکمه میکنند واز کارهم بیکار میشوم واگر هم نخور واین آدمها بروند فردا ازمن سئوال میشود که آن فشنگ راچکار کردی حالاهرچه قسم بخورم که اینطور شده باور نمیکنند میگویند فشنگ رافروختی به اشرار .

گفتم که ماهمه میآئیم شهادت میدهیم این موضوع را خنده بلندی کرد گفت شمارا هم بجرم همدستی با من دز د دستگیر ومحاکمه میکنند .

نمیدانم این چه شهریست وچه امنیت ؟

یا جوانان باسرعتهای بلای 100کیلومتر درخیابانه عین پیست رالی واز چراغ قرمز عبور میکنند کسی جرا"ت جلوگیری از ایشان راندارد. درموقع تصاذف یا پولدار است باپول کار خودشان را درست میکنند یاباپارتی .