پیاده روها  چاپ
تاریخ : یکشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1388

پیاده روها یکی از مهمترین واساسی ترین اصل ترافیک میباشد .

اگر پیاده روها مسطح وبدن چاله وخاکریزی های سختمانها وتوقف اتومبیلهای شخصی واز همه مهمتر بنگاههای فروش اتومبیل باشد ودر مقاطع عبور عابر از وسط خیابان در جاهای شلوغ از پلهای هوائی 

ودر خیابانهای کم ترافیک از محل حط کشی عابر پیاده باشد عابر براحتی در پیاده رو حرکت میکند وبه وسط خیابان یاکنار خیابان راه نمیرود وباعث تصادفات هم نمیشود.

اکثر خیابانهای کرمان مردم از داخل خیابان بجای پیاده رو حرکت میکنندودرخیابان حرکت کردن برایشان راحت تر از پیاده رواست